Hóa đơn điện tử hợp pháp cần đáp ứng những điều kiện gì?

1 year ago administrator Comments Off on Hóa đơn điện tử hợp pháp cần đáp ứng những điều kiện gì?

Thực tiễn sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp cho thấy, không phải kế toán nào cũng đủ kiến thức để phân biệt hóa đơn điện tử hợp pháp. Đây là vấn đề quan trọng để đảm bảo tất cả các hóa đơn điện tử của doanh nghiệp không trái quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu những điều kiện để hóa đơn điện tử hợp pháp trong bài viết dưới đây.

Tại Nghị định 119/2018 đã quy định, hóa đơn điện tử được coi là hợp pháp khi đáp ứng các quy định tại khoản 5 Điều 4 và các Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị định.

Cụ thể:

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc:

Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
Không bắt buộc có chữ ký số;

hóa đơn điện tử

Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Các nội dung của hóa đơn điện tử bao gồm các nội dung sau:

Tên hóa đơn điện tử, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn,  số hóa đơn;

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; người mua (nếu người mua có mã số thuế);

Đơn vị tính, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; Tên, số lượng, thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăngtổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, , thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

Tổng số tiền thanh toán;

Chữ ký điện tử, chữ ký số của người bán, người mua

Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

Lệ phí, phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Thời điểm lập hóa đơn

Khi đáp ứng đủ những điều kiện đã nên trên thì hóa đơn điện tử được coi là hợp pháp.

Hiện tại, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, đây cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp cần bổ sung kiến thức, quy định cụ thể của pháp luật về hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu và lựa chọn nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng cũng là khâu quan trọng mà các doanh nghiệp không nên bỏ qua. Tại Thông tư 68/2019 cũng đã có quy định cụ thể đối với các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử. 

https://bansacvn.net/

https://bansacvn.net/tin-tuc/